INFORMAČNÍ DOLOŽKA

k ochraně a zpracovávání osobních údajů dle NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679  

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. Zprostředkovatel zpracovává Vaše osobní údaje, nutné pro řádný výkon své činnosti (dále také jako „Osobní údaje“).

2. Těmito údaji mohou být zejména:

a) jméno a příjmení,

b) obchodní firma,

c) adresa pobytu nebo sídlo společnosti,

d) datum narození

e) číslo dokladu totožnosti ( OP, případně pasu)

f) identifikační číslo a daňové identifikační číslo,

g) telefonní číslo a e-mailová adresa

h) rodné číslo (pouze v případě uzavírání kupní smlouvy na nemovité věci, kde je tento údaj povinný)

3. Vaše Osobní údaje Zprostředkovatel zpracovává pouze pro níže uvedené účely a na základě uvedených právních základů:

3.1. Právní důvod zpracování - plnění smlouvy
3.2. Na základě poskytnutého souhlasu

4. Osobní údaje budou Zprostředkovatelem poskytnuty těmto třetím osobám:

4.1. externí advokátní nebo notářské kanceláři;
4.2. osobám poskytujícím Zprostředkovateli serverové, webové nebo IT služby;
4.3. externí účetní firma  - MEFIS spol. s r.o., K Bělidlu 91, Horní Staré Město, 541 02 Trutnov, IČ: 63221586

5. Osobní údaje nebudou poskytnuty třetím osobám ze zemí mimo EU a EHP.

6. Osobní údaje budou Zprostředkovatelem zpracovávány po dobu trvání Smlouvy, nebo po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností Zprostředkovatele, podle platných právních předpisů nejdéle však 10 let od jejího ukončení.

7. V souladu s předpisy pro ochranu osobních údajů máte tato práva:

7.1. Právo na přístup k Osobním údajům u Zprostředkovatele, což znamená, že si můžete kdykoliv požádat o potvrzení Zprostředkovatele, zda Osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho budou zpracovávány, a má právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud Osobní údaje byly získány, a zda dochází na základě zpracování Osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného profilování. Také máte právo získat kopii Vašich osobních údajů, přičemž první  poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak může Zprostředkovatel požadovat úhradu administrativních nákladů.
7.2. Právo na opravu Osobních údajů, což znamená, že můžete požádat Zprostředkovatele o opravu či doplnění Osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné.
7.3. Právo na výmaz Osobních údajů, což znamená, že Zprostředkovatel musí vymazat Vaše Osobní údaje pokud:

- již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány,

- odvoláte souhlas a neexistuje žádný další důvod pro zpracování

- vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování

- zpracování je protiprávní nebo

- to ukládá zákonná povinnost

7.4. Právo na omezení zpracování Osobních údajů, což znamená, že dokud se nevyřeší sporné otázky ohledně zpracování Vašich Osobních údajů, konkrétně pokud:

-  popíráte přesnost Osobních údajů,

-  zpracování je protiprávní, ale místo výmazu Osobních údajů chcete jejich zpracování pouze omezit,

-  Zprostředkovatel již Osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale Vy ano, 

-  nebo pokud Vámi byla vznesena námitka proti zpracování dle čl. 1.7.6. Zprostředkovatel může mít Osobní údaje pouze uloženy a další zpracování je podmíněno Vaším souhlasem, případně tím, že tyto údaje jsou potřeba z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků,

7.5. Právo na přenositelnost údajů, což znamená, že máte právo získat Vaše Osobní údaje, které jste poskytl Zprostředkovateli se souhlasem ke zpracování nebo pro účely plnění smlouvy, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a, je-li to technicky proveditelné, máte právo, aby  Zprostředkovatel tyto údaje předal jinému správci.
7.6. Právo vznést námitku  proti zpravování Osobních údajů, což znamená, že můžete u Zprostředkovatele podat písemnou či elektronickou námitku proti zpracování svých Osobních údajů, čímž způsobíte, že Zprostředkovatel Osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami.

8. Veškerá svá práva, stanovená předchozím odstavcem, můžete uplatnit u Zprostředkovatele buďto písemnou formou doporučeným dopisem, zaslaným na adresu jeho sídla, či elektronickou formou na e-mailové adrese: info@hipet.cz

9. Dále máte právo podat stížnost proti zpracování Osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů na adrese: www.uoou.cz.

10. Poskytnutí osobních údajů je požadováno z důvodu, že jsou nezbytné pro plnění závazků ze smlouvy, případně jejich poskytnutí vyžaduje zákon. Důsledkem neposkytnutí údajů může být neuzavření smlouvy.

11. Na základě zpracovávaných Osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, ani k profilování.

12. V případě, že bude Zprostředkovatel užívat osobní údaje k jinému účelu, než který je stanoven v této informační doložce, neprodleně poskytne Zájemci informaci o tomto jiném účelu a další informace uvedené v této doložce.

V Trutnově dne 23.5.2018